انتشار لیست خودروهای قابل عرضه در طرح پیش فروش ایران‌خودرو + جدول

طرح پیش فروش ایران‌خودرو

به اطـلاع متقاضـيان محتـرم مـي رسـاند، پيـرو بخشـنامه 4310 ،ليسـت خودروهـاي قابـل ارائـه در طرح پیش فروش ایران‌خودرو به شرح جدول ذيل مي باشد:

تاريخ و نحوه ثبت نام:

طرح پیش فروش خودرو مطابق شرايط جدول، از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/03/18 شروع و تا ساعت 24 تاريخ 99/03/20 به مدت 3 روز اجرا مي گردد. حداكثر 3 روز پس از پايان ثبت نام، قرعه كشي برگزار و اسامي منتخبان اعلام خواهد گرديد.

جدول شرح خودروها، مبالغ علي الحساب پيش پرداخت و بازه تحويل در طرح پيش فروش يك ساله:

لیست خودروهای قابل عرضه در طرح پیش فروش ایران‌خودرو

طرح پیش فروش ایران‌خودرو* تمامی شرايط بخشنامه قبلی به قوت خود باقي است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.